نام جنسقیمتقیمت ترموکوپل دارتوضیح
1G1 جی وان وسط 11200001745000 
2پادیسانی وسط10100001635000 
3گرد660 وسط9000001525000 
4کن وسط10250001650000 
5پادیسانی بغل10350001650000 
6گرد660 بغل9150001540000 
7مربع M4 وسط11200001745000 
8مربع M4 بغل11350001760000 
9G1 جی وان بغل 11350001760000 
10استیل اپکس وسط 11650001790000 
11کن بغل10400001665000 
12استیل پادیسانی11550001780000 
13M5  وسط10100001635000 
14M5 بغل10250001650000 
15وسط M610200001645000 
16M6 بغل10350001665000 
17استیل اپکس بغلندارد1820000 
18استیل بوش11200001745000 
19استیل جی 1311600001785000 
20استیل عروس11850001810000 
21چهار شعله گرد 8200001320000 
22چهار شعله جی وان و m49900001490000 
23چهار شعله بقیه مدل ها 9200001420000 
24سه شعله گرد 7600001135000 
25سه شعله جی وان و m49200001295000 
26سه شعله بقیه مدل ها 8600001235000 
27دو شعله گرد 600000850000 
28دو شعله جی وان و m47800001030000 
29دو شعله بقیه مدل ها 700000950000 

تماس با ما